Wypełnij zgłoszenie

Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest podpisanie
i dołączenie oświadczeń:

Oświadczenie

Prawa autorskie
do opracowania konkursowego

Oświadczenie

Przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 1

Opracowanie konkursowe

w języku polskim
i zawierające następujące elementy:

Rzut zrealizowanego obiektu
wraz z zagospodarowaniem
(projekt zagospodarowania
terenu Inwestycji)

w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi

Minimum 6 zdjęć
zrealizowanego obiektu

w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi

Przykładowe rzuty kondygnacji
(o ile dotyczy) zrealizowanego
obiektu

w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi

Pozostałe rysunki lub zdjęcia
oddające ideę powstania bądź
realizacji obiektu

maksymalnie 4 rysunki lub zdjęcia
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi

Opis obiektu

nieprzekraczający jednej strony A4 przy
wykorzystaniu czcionki Arial 12 pt format .doc

Zdjęcia głównych projektantów
/ właścicieli / współwłaścicieli
pracowni

w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
(na potrzeby albumu towarzyszącemu
konkursowi)

Prezentacja zawierająca wyłącznie powyższe elementy

w formacie .pdf w rozdzielczości nie przekraczającej 100 dpi